Studio Stichting, Stichting Studio Phillip Vermeulen

1. Inleiding

Sinds zijn summa cum laude afstuderen in 2017 aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag is Philip Vermeulen werkzaam als kunstenaar. Hij maakt grote kinetische sculpturen. In zijn werk manipuleert Vermeulen primaire natuurkundige verschijnselen als licht en geluid, waarbij hij voortbouwt op de traditie van de experimentele kinetische kunst, zoals die deels in Den Haag is ontstaan.

Vermeulen heeft op de Binckhorst Den Haag  een eigen studio met gespecialiseerde medewerkers waar alle installaties worden bedacht, zorgvuldig getest en gerealiseerd. De stichting is in het leven geroepen om de studio te besturen. De stichting is in Den Haag gevestigd. Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit zijn bindende richtlijnen.

2. MISSIE/VISIE

In de studio worden er spelenderwijs en stapsgewijs installaties gemaakt. Tijdens dit iteratieve proces, waarbij door steeds een stapje verder te gaan nieuwe ontdekkingen worden gedaan, worden de door de materialen aangereikte parameters bespeeld. De technische begrenzingen vormen de artistieke parameters. Door het verkennen, bespelen en doorbreken van deze parameters kunnen de werken worden gezien als instrument. Het bespelen van deze installaties is arbeidsintensief werk. Een maandenlang durend proces met verschillende etudes en meerdere prototypes, dat maakt het een kostbaar proces.

Door de studio te professionaliseren kan de kunstenaar parallel aan het bedenken en realiseren van nieuwe werken, een dusdanig groot aantal bestaande installaties door ontwikkelen als nu van de kunstenaar wordt gevraagd. Het efficiënt en procesmatig doorontwikkelen vergt een nieuwe systematiek van het uiteindelijke maakproces. Door het R&D component  (inclusief stagiairs en technisch producent) te versterken met de belangrijke taak om de werking van bestaande installaties te upgraden (vaak ook door deze om te bouwen zodat een uniforme aansturing mechaniek mogelijk wordt) en dit gedetailleerd te documenteren wordt de artistieke vrijheid van de kunstenaar vergroot. De studio wil een praktische en veilige omgeving creëren waar de ontwikkeling van kunstinstallaties centraal staat.

2.B Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het scheppen van mogelijkheden die ervoor zorgen dat mensen de rijkdom en kracht van kunst kunnen ervaren, in het bijzonder de (kinetische) kunst gemaakt door Philip Vermeulen en voorts. Door de inzet van de stichting kan er de komende jaren nog harder worden gewerkt aan hyper sculpturen die alles in zich hebben om mondiale bekendheid te verwerven.

2.C Strategie

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door,

  • het initiëren van projecten (al dan niet samen met maatschappelijke partners, educatieve partners, culturele partners en de gemeente 's-Gravenhage), waarbij de kunst van Philip Vermeulen een onmisbare zo niet directe hoofdrol speelt. Het initiëren van structurele en incidentele samenwerking met culturele-, sociale-, maatschappelijke- en wetenschappelijke organisaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot musea en (onderwijs)instellingen;

  • het (doen) organiseren of faciliteren van tentoonstellingen, evenementen en bijeenkomsten voor de kunstwerken van Philip Vermeulen, in het bijzonder met het oogmerk een zo groot, divers en inclusief mogelijk publiek in aanraking te laten komen met het werk van Philip Vermeulen;

  • het (doen) bevorderen van de (digitale) verspreiding van in beginsel nietcommerciële kunstwerken;

  • het (doen) bevorderen van het ontwerpen, componeren, redigeren en publiceren van in beginsel kunstwerken en bijbehorende documentatie in een veelheid van verschijningsvormen;

  • het (doen) verrichten en ondersteunen van fondsenwervingsactiviteiten en subsidieaanvragen;

  • het structureel (doen) verwerven en beheren van financiële fondsen.

  • De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst

3.HUIDIGE SITUATIE

In organisatorisch opzicht heeft de Studio nieuwe stappen gezet. Er is een stichting opgericht, met een Bestuur en een Raad van Advies. Sinds de oprichting van de stichting zijn er veel ontwikkelingen gaande. Daarnaast is een professionaliseringsslag gemaakt met het inhuren van een in Den Haag wonende technisch producent en een studiomanager. Een acquirerend producent/sales agent is per 1 februari 2024 beschikbaar. Vermeulen wordt op de werkvloer bijgestaan door twee technici. Binnenkort gaan twee stagiairs zes maanden aan de slag.

4. TOEKOMST

Er wordt met hulp van verschillende adviseurs en bestuursleden gewerkt aan een subsidieaanvraag bij de Gemeente Den Haag. De Adviseurs zijn experts op het vlak van kunst & cultuur met ieder een eigen, imposant netwerk in de culturele sector.

5. ORGANISATIE

Op dit moment bestaat het bestuur uit drie leden. Philip J. Vermeulen als voorzitter, Joost Willem Versluijs als penningmeester en Malou Kirsten Rook als secretaris. De studio is gevestigd op de Binckhorst in Den Haag.

RSIN # 865681879

6. FINANCIËN

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door onder andere subsidies, bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten. Op dit moment is de stichting bezig om deze fondsen aan te wenden en de verwachting is om begin 2024 de eerste financiële bijdragen te ontvangen. Het vaststellen van boekjaar 2023 zal dan ook weinig uitdagend zijn.

Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.

Er worden op dit moment nog geen kosten gemaakt, aan het bestuur worden geen beloningen toegekend.